REGIONALNA SPOŁECZNA ORGANIZACJA OBWODU STAWROPOLSKIEGO
 «ZJEDNOCZONE POLSKIE SERC
  Вы вошли как Гость | Группа "Гости РОО СК "ОПС""Приветствую Вас Гость | RSS
Вход/Załoguj

Меню/Menu

Język polski

Страницы/Strony

Контакт/Kontakt

Друзья/Przyjaciele
 • Prezydent RP
 • Senate RP
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • Посольство Республики Польша в Москве
 • Конгресс Поляков в России
 • ГОО КПД "Польские сердца Невинномысска"
 • Fundacja SEMPER POLONIA
 • Wspólnota Polska
 • Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie

 • Statystyki
  Онлайн всего/On-line ogółem: 1
  Гостей/Gości: 1
  Пользователей/Użytkowników: 0

  Сегодня с нами/Dziś z nami


  Karta Polaka
  Nowe uprawnienia dla Polaków na Wschodzie
  Карта поляка - Новые права для поляков на Востоке


  Lech Kaczyсski Prezydent RP / Лex Качиньски Президент РП
  Szanowni Państwo! Polacy!
  Z ogromną dumą, satysfakcją, a jednocześnie wielkim wzruszeniem podpisałem jeden z najważniejszych dokumentów przygotowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawę
  o Karcie Polaka. Dzięki niej polskie władze spłacają wielki dług wobec kilku milionów Rodaków, którzy
  - zwykle nie z własnej winy, na skutek powojennego przesunięcia granic na zachód - znaleźli się poza granicami Ojczyzny. Mimo skrajnie trudnych warunków: zakazów używania języka polskiego, braku kaplic i kościołów do modlitwy, groźby więzienia czy utraty pracy i silnej presji sowietyzacyjnej - Polacy zamieszkali na terenie byłego ZSRR pozostawali polskimi patriotami, pielęgnowali tradycje ojców, dbali o groby przodków, zachowali język choćby w modlitwie. I przetrwali! I stanowią dziś część dumnego Narodu Polskiego.
  Wiem, co znaczy paść ofiarą niesprawiedliwych rozstrzygnięć historycznych. Moi rodzice
  1 września 1939 r. wprowadzili się do nowo kupionego domku w Brześciu nad Bugiem. Trzy tygodnie później wkroczyły tam zbrodnicze oddziały sowieckie, a rodzice - uciekając przed grabieżami
  - przedostali się do rodzinnej Warszawy i tam przetrwali niemiecką okupację. Część mojej rodziny pochodziła z dawnych kresów Rzeczypospolitej i dlatego los Rodaków na Wschodzie - tych, którzy nigdy nie wyrzekli się swojej ojczyzny, a którzy z powodu zmian granic przestali być jej obywatelami, jest mi szczególnie bliski.
  Karta Polaka to dokument, który - choć nie daje polskiego obywatelstwa - przywraca naszym Rodakom ze Wschodu wiele należnych praw. Będziecie Państwo mogli w naszym kraju uczyć się i pracować jak inni obywatele. Będziecie mogli przyjeżdżać, nie płacąc za wizy. Mam nadzieję, że Karta Polaka - dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego
  - będzie dla Was powodem do satysfakcji. Nosiliście przez lata orła białego w sercu. Dziś władze Rzeczypospolitej przywracają Wam dokument z orłem. Bądźcie z niego dumni! Polska na Was czeka!
  Lech Kaczyсski Prezydent RP
   
  Уважаемые дамы и господа! Поляки!
  С великой гордостью, удовлетворением и одновременно с большим волнением я подписал один из Самых важных документов, подготовленных правительством Республики Польша - Закон о Карте поляка. Благодаря ему, польские власти выполняют великий долг по отношению к нескольким миллионам соотечественников, которые — в основном не по своей вине, в результате послевоенного сдвига границ на запад - оказались за границами родины. Несмотря на крайне тяжелые условия: запреты пользоваться польским языком, отсутствие часовен и костелов для молитвы, опасность тюремного заключения или потери работы, а также сильное давление в направлении советизации - поляки, населяющие территорию бывшего СССР оставались польскими патриотами, поддерживали традиции отцов, заботились о могилах предков, сохранили язык-хотя бы в молитве. И выжили! И сегодня являются частью гордого польского народа.
  Я знаю, что значит стать жертвой несправедливых исторических решений. Мои родители 1 сентября 1939 г. поселились в только что купленном домике в городе Брест. Через три недели туда вошли преступные советские войска, а родители - убегая от грабежей - перебрались в свою родную Варшаву и там пережили немецкую оккупацию. Часть моей семьи происходила с территории бывших восточных рубежей Польши и поэтому судьба соотечественников на востоке - тех, кто никогда не отрекся своей родины, но кто из-за изменения границ перестал быть ее гражданами - мне особенно близка.
  Карта поляка - это документ, который - хотя не дает польского гражданства - возвращает нашим Землякам с востока многие полагающиеся им права. Вы сможете в нашей стране учиться и работать, как другие граждане. Вы сможете приезжать, не платя за визу. Я надеюсь, что Карта поляка - документ, подтверждающий принадлежность к Польскому Народу, принесет Вам удовлетворение. Вы долгие годы носили белого орла в сердце. Сегодня власти Республики Польша возвращают Вам документ с орлам. Гордитесь им! Польша Вас ждет!
  Лex Качиньски Президент РП

  Dlaczego trzeba mieć Kartę Polaka?/Почему надо иметь Карту поляка?
  Najważniejsze przywileje dla Rodaków
  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty Polaka przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim, czyli w ostatnich dniach marca 2008 roku.
  Osoba, która ma Kartę Polaka:
  - może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  - może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  - może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  - może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a zarazem ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;
  - może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  - może korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
  - może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  - może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.
  Karta to nie obywatelstwo
  Uwaga! Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.
   
  Главные привилегии для Земляков
  Карта поляка является документом, подтверждающим принадлежность к Польскому Народу. Владелец Карты поляка имеет права, вытекающие из закона о Карте поляка, принятого парламентом Республики Польша 7 сентября 2007 года. Закон вступает в силу в течение 6 месяцев с дня публикации в собрании постановлений "Монитор польски", то есть в последних числах марта 2008 года.
  Лицо, обладающее Картой поляка:
  - может бесплатно получить долгосрочную визу на пребывание, дающую право на многократное пересечение границ Республики Польша
  - может легально работать на территории Республики Польша без необходимости получать разрешение на работу
  - может заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на таких же основаниях, как польские граждане
  - может пользоваться в Польше бесплатной системой образования на основном, среднем и высшем уровнях на таких же началах, как польские граждане, и одновременно обращаться за финансовой помощью и стипендиями, предназначенными для иностранцев, обучающихся в Польше
  - может в срочных случаях пользоваться бесплатной системой здравоохранения Польши на таких же началах, как польские граждане
  - может пользоваться 37-процентной скидкой на железнодорожный проезд на территории Польши
  - может бесплатно посещать государственные музеи в Польше
  - имеет право в первоочередном порядке стараться получить финансовые средства, предназначенные на поддержку поляков за границей, из бюджета польского государства или из бюджета местного самоуправления на уровне гмины.
  Карта - это не гражданство!
  Внимание! Получение Карты поляка не означает получения польского гражданства, постоянного вида на жительство на территории Республики Польша или права безвизового пересечения границ Республики Польша.

  Kto może dostać Kartę Polaka?/ Кто может получить Карту поляка?
   
  Proste zasady
  Karta Polaka może być przyznana osobie, która uważa, że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:
  - zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  - zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  - w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
  - wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.
  Karta tylko dla Polaków na Wschodzie
  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na osiedlenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białorusi, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu. Karta Polaka może być też przyznana osobie, której polskie pochodzenie zostało potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji z 9 listopada 2000 roku.
  Простые принципы
  Карта поляка может быть предоставлена лицу, которое считает себя принадлежащим к Польскому Народу и при этом:
  - знает польский язык хотя бы на базовом уровне и считает его родным языком
  - знает и поддерживает польские традиции и обычаи
  - в присутствии консула Республики Польша или уполномоченного сотрудника представит письменную декларацию принадлежности к Польскому Народу
  - докажет, что по крайней мере один из родителей, бабушка или дедушка, или же прабабушка и прадедушка были по национальности поляками или имели польское гражданство. Или же представит письменную справку от польской организации, подтверждающую его активное участие в деятельности в пользу польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение по крайней мере последних трех лет.
  Карта только для поляков на Востоке
  Карту поляка может получить только лицо, не имеющее польского гражданства или постоянного вида на жительство на территории Республики Польша, которое является гражданином следующих государств: Республики Армения, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Эстонской Республики, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Литовской Республики, Латвийской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины или Республики Узбекистан. Карту поляка может получить также лицо, польское происхождение которого было подтверждено согласно законоположениям закона от 9 ноября 2000 г. о репатриации.

  Jak otrzymać kartę Polaka? / Как получить Kapmy поляка?
  Najczęściej zadawane pytania
  Kto wyda mi Kartę Polaka? Kartę wydaje konsul polski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o Kartę Polaka. Należy pamiętać, że wniosek o Kartę Polaka trzeba złożyć na piśmie. W konsulacie przy wydawaniu Karty Polaka nie pobiera się opłat konsularnych. Karta Polaka jest bezpłatna.
  Co trzeba napisać we wniosku o Kartę Polaka? Trzeba tam umieścić:
  - imię i nazwisko osoby ubiegającej się, datę i miejsce jej urodzenia, płeć, adres zamieszkania, obywatelstwo, narodowość, obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli to na ich pochodzenie powołuje się osoba ubiegająca się o Kartę Polaka.
  Do wniosku trzeba dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości oraz kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku. Mogą to być nр.: polskie dokumenty tożsamości; akty stanu cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; dokument potwierdzający fakt deportacji lub uwięzienia zawierający wpis o polskim obywatelstwie czy pochodzeniu ofiary deportacji lub uwięzienia; dokument rehabilitacji osoby deportowanej zawierający wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; zagraniczny dowód tożsamości zawierający wpis na temat polskiej narodowości danej osoby; zaświadczenie z organizacji polskiej lub polonijnej o aktywnej działalności na rzecz polskiej kultury, języka lub mniejszości polskiej; prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.
  Uwaga! Wykaz organizacji polskich i polonijnych uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń zostanie ogłoszony w Monitorze Polskim (dostępny w konsulacie).
  Kiedy dziecko może otrzymać Kartę Polaka? Jeśli oboje rodzice mają Kartę Polaka albo ma ją jedno z rodziców, a drugie wyraża w obecności konsula polskiego zgodę na wydanie dziecku Karty Polaka.
  Uwaga! Zgoda rodzica nie jest wymagana, jeśli rodzic ten został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli małoletni skończył 16 lat, musi osobiście wyrazić zgodę na otrzymanie Karty Polaka. Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełnoletności. Aby tego uniknąć, trzeba najpóźniej na trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka złożyć wniosek o przedłużenie jej ważności na następne 10 lat.
  Zasłużeni unikną formalności
   
  Чаще всего задавемые вопросы:
  Кто может выдать мне Карту поляка?
  -Карту выдает польский консул по местожительству лица, желающего получить Карту поляка.
  -Запомните, что заявление о получении Карты поляка необходимо подать в письменном виде.
  -При выдаче Карты поляка консульское отделение не взимает консульского сбора.
  -Карта поляка выдается бесплатно.
  -Что нужно написать в прошении о предоставлении Карты поляка?
  В нем должны быть указаны:
  - имя и фамилия просителя, дата и место его рождения, пол, адрес проживания, гражданство, национальность, гражданство и национальность родителей, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, если на их происхождение ссылается лицо, желающее получить Карту поляка.
  К прошению надо присоединить копию актуального документа, удостоверяющего личность просителя, а также копии документов, подтверждающих содержащиеся в прошении данные. Это могут быть напр.: польские документы удостоверяющие личность: акты гражданского состояния или их копии; свидетельства о рождении; школьные аттестаты; документы, подтверждающие прохождение воинской службы в польских военных формированиях; документ, подтверждающий факт депортации или тюремного заключения, содержащий запись о польском гражданстве или происхождении жертвы депортации или заключенного; документ реабилитации депортированного лица, содержащий запись о польском происхождении этого лица; зарубежный документ, удостоверяющий личность, содержащий запись о польской национальности данного лица; справка из польской организации об активной деятельности в пользу польской культуры, языка или польского меньшинства; имеющая законную силу резолюция о польском происхождении, принятая в согласии с законоположениями закона о репатриации. Внимание! Список польских организаций, имеющих право предоставлять такого рода справки, будет опубликован в собрании постановлений "Монитор польски" (доступен в Консульском отделе). 
  Заслуженные лица могут избежать формальностей

  Zachowaj lub zapamiętaj
  Jak długo jest ważna Karta Polaka? Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej na trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o jej przedłużenie na kolejne 10 lat. Karta Polaka traci ważność także w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub osiedli się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  Kto wręcza Kartę Polaka? Osobie, której przyznano Kartę Polaka, odpowiedni dokument wydaje polski konsul lub osoba przez niego upoważniona. Jeżeli to tylko możliwe, wręczenie Karty Polaka powinno odbyć się w sposób uroczysty. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka, konsul na wniosek posiadacza Karty wydaje jej duplikat.
  Jak korzystać z Karty Polaka? Aby skorzystać z uprawnień, które gwarantuje Karta Polaka, należy ją okazać wraz z ważnym dokumentem tożsamości.
  Kiedy konsul odmawia wydania Karty Polaka? Konsul odmówi wydania Karty Polaka, gdy wnioskodawca dołączy do wniosku dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje albo gdy wnioskodawca zezna nieprawdę lub zatai prawdę, podrobi dokument albo użyje autentycznego dokumentu w złej wierze. A także, gdy wnioskujący o Kartę Polaka repatriował się z terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 do jednego z państw będących stroną tych umów. Kart Polaka nie otrzymają także osoby, które mają już obywatelstwo polskie, oraz ci, którzy działają ze szkodą dla bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
  Oni pomogą
  Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" pomoże Państwu przygotować się do spotkania z konsulem. W kwietniu 2008 roku na obszarach najliczniej zamieszkanych przez Polaków zostaną powołane specjalne oddziały Fundacji, których zadaniem będzie bezpośrednia pomoc Państwu w przygotowaniu kompletnego i dobrze wypełnionego wniosku o przyznanie Karty Polaka. Fundacja od ponad 15 lat wspiera środowiska polskie w ich działalności edukacyjnej, medialnej, kulturalnej i społecznej. Nasz adres: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57 www.pol.org.pl
  Uwaga! Osobom szczególnie zasłużonym polski konsul może wydać Kartę Polaka bez konieczności przedstawiania zaświadczeń. Także konsul w czasie rozmowy ocenia, w jakim stopniu wnioskodawca starający się o Kartę Polaka zna język polski.
  Zachowaj lub zapamiętaj
  Kiedy Karta Polaka traci ważność? Konsul unieważnia Kartę Polaka, gdy jej posiadacz zachowuje się w sposób uwłaczający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, a także, gdy posiadacz Karty Polaka otrzymał obywatelstwo polskie lub osiedlił się w Polsce albo zrzekł się Karty Polaka. Posiadacz ma obowiązek niezwłocznie zwrócić unieważnioną Kartę Polaka konsulowi.
  Jak wygląda dokument Karta Polaka? Wzór dokumentu Karta Polaka, a także wzór wniosku, który trzeba złożyć, aby ją otrzymać, określi Rada Ministrów w specjalnym rozporządzeniu.
  Сохрани или запомни
  Каков срок действительности Карты поляка? Карта поляка действительна в течение 10 лет со дня ее выдачи. Не позже чем за 3 месяца до истечения срока действительности Карты поляка необходимо подать заявление о ее продлении на очередные 10 лет. Карта поляка становится недействительной также в случае, когда ее владелец получит польское гражданство или поселится на территории Республики Польша.
  Кто вручает Карту поляка? Лицу, которое получило Карту поляка, соответственный документ выдает польский консул или его уполномоченный. Вручение Карты поляка должно по возможности проходить в торжественной обстановке. В случае потери или повреждения Карты поляка, консул по заявлению держателя Карты выдает ее дубликат.
  Как пользоваться Картой поляка? Для того, чтобы воспользоваться правами, которые дает Карта поляка, следует предъявить ее вместе с действительным документом, удостоверяющим личность.
  В каком случае консул отказывает в предоставлении Карты поляка? Консул откажет в выдаче Карты поляка, когда проситель присоединит к заявлению документы, содержащие ложные личные данные или фальшивую информацию, или когда проситель покажет неправду или утаит правду, подделает документы или использует подлинный документ с нехорошей целью. Также в случае, когда подающий заявление о получении карты поляка репатриировался с территории Польской Народной Республики на основе репатриационных договоров, заключенных в 1944-1957 гг. в одну из стран-участниц этих договоров. Карты поляка не получат также лица, уже имеющие польское гражданство, а также действующие во вред безопасности, обороноспособности,общественному порядку или основным интересам Республики Польша
  Они Вам помогут
  Фонд "Помощь полякам на Востоке" поможет Вам подготовиться к встрече
  с консулом. В апреле 2008 года на территориях с самым многочисленным польским населением будут созданы специальные отделения Фонда, задачей которых будет непосредственная помощь в подготовке полного и правильно заполненного заявления о предоставлении Карты поляка. Фонд уже свыше 15 лет поддерживает польские общности в их просветительской, медийной, культурной и общественной деятельности. Наш адрес: ul. Jazdów 10А, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22628 55 57

  www.pol.org.pl
  Сохрани или запомни
  Когда Карта поляка становится недействительной? Консул объявляет Карту поляка недействительной, когда ее держатель ведет себя оскорбительно по отношению к Республике Польша или полякам, действует во вред Республике Польша, а также в тех случаях, когда держатель Карты поляка получил польское гражданство, поселился в Польше или отказался от Карты поляка. Держатель обязан безотлагательно вернуть недействительную Карту поляка консулу.
  Как выглядит документ Карта поляка? Образец документа Карта поляка, а также образец заявления, которое нужно подать, чтобы ее получить, будет определен Советом Министров в специальном постановлении.
  Продолжение. Начало см. с. 7
  В каком случае Карту поляка может получить ребенок? В том случае, когда оба родителя имеют Карту поляка или когда ее имеет один из них, а второй выражает в присутствии польского консула согласие на выдачу ребенку Карты поляка. Внимание! Согласие родителя не требуется, если он лишен родительских прав. Если несовершеннолетнему исполнилось 16 лет, он должен лично выразить согласие на получение Карты поляка. Карта поляка, выданная несовершеннолетнему, становится недействительной по истечении года со дня достижения им совершеннолетия. Чтобы этого избежать, необходимо не позже чем за три месяца до истечения срока действительности Карты поляка подать заявление о ее продлении на очередные 10 лет.

  Polskie placówki dyplomatyczne
  Tu znajdziesz pomoc
  ARMENIA: Ambasada RP w Erewanie, ul. Hanrapetutyan 44a, 375010 Erewan, Armenia, telefon: (00-3741) 054 24 93,054 24 95, faks: (00-3741) 054 24 96,054 24 98, www.erewan.polemb.net
  AZERBEJDŻAN: Ambasada RP w Baku, ul. Kiczik Gala 2, Iczeri Szeher, AZ-1000 Baku Azerbejdżan, telefon: (0-0994-12) 492 01 14, 497 52 81,497 47 08, faks: (0-0994 12) 492 02 14, www.embpol.azeurotel.com
  BIAŁORUŚ: Ambasada RP w Mińsku, 220034 Mińsk. ul. Rumiancewa 6, telefon: (00-37517) 288 21 14, 288 23 13, 288 23 21, 284 36 01, faks: (00-37517) 236 53 89, 236 49 92, ambminsk@nsys.by, minskamb@op.pl Wydział Konsularny: 220002 Mińsk, ul. Kropotkina 91A, telefon: (00-37517) 284 99 80, 284 99 81, faks: (00-37517) 289 32 55, e-mail: konsulminsk@nsys.by, www.minsk.polemb.net
  Konsulat Generalny RP w Brześciu, 224016 Brześć, ul. Kujbyszewa 34, telefon: (00-375-162) 27 00 00, faks: (0-0375 162) 20 38 29, e-mail: konsulkg@brest.by, www.brzesckg.polemb.net
  Konsulat Generalny RP w Grodnie, 230023 Grodno, ul. Budionnego 48A, telefon: (00-375-152) 75 15 95, 75 15 90, faks: (00-375-152) 75 15 87, e-mail: konsulgrodno@o2.pl, www.grodnokg.polemb.net
  ESTONIA: Ambasada RP w Tallinie, Suur-Karja 1 / Vana Turg 2,10140 Tallinn, Estonia, telefon: (00-372) 627 82 06, faks: (00-372) 644 52 21, e-mail: poola.info@mail.ee, www. tallinn.polemb.net
  Wydział Konsularny: Suur-Karja 1 / Vana Turg 2, 10140 Tallinn, Estonia, telefon: (00-372) 627 82 08, faks: (00-372) 627 82 13, e-mail: poola.info@mail.ee, www.tallinn.polemb.net
  FEDERACJA ROSYJSKA: Ambasada RP w Moskwie, ul. Klimaszkina, 123557 Moskwa, telefon: (00-7495) 231 15 00, faks: (00-7495)231 15 15, e-mail: pol.amb@g23.relcom.ru, www.moskwa.polemb.net Wydział Konsularny: telefon: (00-7495)231 15 50,231 15 51,faks: (00-7495) 231 15 55, e-mail: consulate@polandemb.ru
  Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, ul. 5-ta Sowietskaja 12, 191036 Sankt Petersburg, telefon: (00-7812) 336 31 40, 336 31 41, faks: (00-7812) 274 43 18, e-mail: konsgenrp@peterlink.ru, konsulat@konsulatrp.ru www.petersburgkg.polemb.net
  Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, Kasztanowaja Aleja 51, 236000 Kaliningrad
  Adres do korespondencji: ul. Hozjusza 1, 14-500 Braniewo, skr. poczt. 20, telefon: (00-74012) 27 35 77, 95 04 19 faks: (00-74012) 95 54 36, e-mail: polkon@baltnet.ru
  Konsulat Generalny RP w Irkucku: ul. Suche-Batora 18, 664003 Irkuck, telefon: (00-73952) 28 80 10, faks: (00-73952) 28 80 12, e-mail: kgirkuck@sovintel.ru, www.irkuck.polemb.net
  GRUZJA: Ambasada RP w Tbilisi, ul. Br. Zubałaszwili 19, 0108 Tbilisi, telefon: (00-995 32) 92 03 98, telefon Sekcji konsularnej: (00-995 32) 93 62 36, faks: (00-995 32) 92 03 97. 93 62 31, e-mail: ambpolgruzja@access.sanet.ge, konspolgruzja@internet.ge, www.tbilisi.polemb.net
  KAZACHSTAN: Ambasada RP w Ałmaty, ul. Dżarkiencka 9, róg Iskanderowa 11/13 (rejon Gornyj Gigant), 050059 Ałmaty, telefon: (007 727) 258 15 51, 258 16 17, faks: (007 727) 258 15 50, e-mail: ambpol@poland.kz, www.almaty.polemb.net
  Wydział Konsularny: telefon: (007 727) 253 35 87, 253 37 68, 253 41 79, faks: (007 727) 258 15 52 e-mail: polkonsulat@poland.kz, polkonsulat@mail.kz
  KIRGISTAN
  Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Sprawami dotyczącymi tego kraju zajmuje się ambasada i Wydział Konsularny w Ałmaty (Kazachstan).
  LITWA: Ambasada RP w Wilnie, Smelio g. 20 A, LT - 10 323, Vilnius, telefon: (00-3705) 270 90 01 do 03, 270 90 04 do 05, faks: (00-3705) 270 90 07, e-mail: ambpol@tdd.lt,
  www.wilno.polemb.net
  Польские дипломатические представительства.
  Konsulat Generalny RP w Wilnie: Smelio g-ve 22A, LT-10323, Vilnius, telefon: (00-3705) 270 90 04 do 05, faks: (00-3705) 270 90 09, e-mail: kgpl@tdd.lt, www.wilnokg.polemb.net
  ŁOTWA: Ambasada RP w Rydze, Mednieku iela6B,LV- 1010 Riga, Latvija, telefon: (00-371)703 15 00,703 15 09, faks: (00-371)703 15 49, e-mail: ambpol@apollo.lv, www.ryga.polemb.net
  Wydział Konsularny: telefon: (00-371) 703 15 04, faks: (00-371) 703 15 54, e-mail: emb7@ambpolriga.lv; emb8@ambpolriga.lv
  MOŁDOWA: Ambasada RP w Kiszyniowie, MD - 2019 Chisinau, Str. Grenoble, 126 A, telefon: (00-37 322) 28 59 50, 28 59 60, 28 59 70, faks: (00-37 322) 228 90 00, polemb@mtc.md, www.kiszyniow.polemb.net Wydział Konsularny: Str. Vasile Alecsandri 101, MD-2012 Chisinau, telefon: (00-37 322) 222 38 50,222 38 51, 222 38 04, faks: (00-37 322) 222 38 52, e-mail: konsulpl@ch.moldpac.md
  TADŻYKISTAN
  Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Sprawami dotyczącymi tego kraju zajmuje się ambasada i Wydział Konsularny w Taszkiencie (Uzbekistan).
  TURKMENISTAN: Ambasada RP, ul. Azadu 17, 744 005 Aszchabad, telefon: (+99312) 27 40 35, faks: (+99312) 27 31 22, e-mail: ambasada.aszchabad@gmail.com |
  UKRAINA: Ambasada RP w Kijowie, ul. Jarosławiw Wał 12,01034 Kyiv-34 Ukraina, telefon: (00-380 44) 230 07 00, faks: (00-380 44) 270 63 36, e-mail: ambasada@polska.com.ua, www.kijow.polemb.net |
  Konsulat Generalny RP w Kijowie: 01034 Kijów ul. B. Chmielnickiego 60, telefon: (00-38044) 284 00 33, faks: (00-380 44) 234 99 89, e-mail: konsulat@polska.com.ua, www.kijowkg.polemb.net
  Konsulat Generalny RP we Lwowie: (sprawy wizowo-paszportowe, obywatelstwa, repatriacji i legalizacji doku- | mentów) ul. Iwana Franki 110,79011 Lwów, telefon: (00-380 322) 297 08 61 do 4, faks: (00-380 322) 760 974, | e-mail: konsulat@mail.lviv.ua, www.konsulat.lviv.ua I
  KonsulGeneralny:(sprawyprawne,opiekikonsularnej,kultury,naukiorazwypłatyrent),ul.Kociubińskiegollam3, 79011 Lwów,telefon: (00-380322)729301,telefon/faks:(00-380322)2986738, e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua, www.konsulat.lviv.ua
  Konsulat Generalny RP w Charkowie: 61002 Charków, ul. Artioma 16, telefon: (00-380 57) 75 78 801, faks: (00-380 57) 75 78 804, e-mail: kgrp@kharkov.ukrtel.ua, www.charkowkg.polemb.net
  Konsulat Generalny w Łucku: 43016 Łuck, ul. Katedralna 7, telefon: (00-380 332) 77 06 10 do 12, 77 00 44, faks: (00-380 332) 77 06 15, e-mail: konsulat@konsulat.lutsk.ua, www.luckkg.polemb.net Konsulat Generalny w Odessie: 65014 Odessa, ul. Uspienska 2/1, telefon: (00-380 48) 722 56 96; 722 60 03, faks: (00-380 48) 722 77 01, e-mail: sekretariat@paco.odessa.ua, www.odessakg.polemb.net
  UZBEKISTAN: Ambasada RP w Taszkencie, ul. Firdavsiy 66, Junusabadskiy Rayon, 700084 Tashkent, Uzbekistan, telefon: (00-99871) 120 86 50,faks: (00-99871) 120 8651, e-mail: ambasada@bcc.com.uz, www. taszkent.polemb.net
  Wydział Konsularny: telefon: (00-998 71) 120 86 52, faks: (00-998 71) 120 86 51

  Polska i jej historia
  Tysiącletnie dziedzictwo
  Dzieje państwa polskiego sięgają VIII-TX w., a kolebką polskiej państwowości jest dzisiejsza Wielkopolska (ze stolicą w Poznaniu). Za pierwszego historycznego władcę Polski uchodzi książę Mieszko I, który po ślubie z czeską księżniczką Dobrawą. w 966 r. przyjmuje chrzest. Za jego rządów (do 992 r.) dochodzi do zjednoczenia ziem polskich (w granicach zbliżonych do współczesnych, z wyjątkiem niezdobytych wówczas Warmii i Mazur) i chrystianizacji kraju. Syn Mieszka - Bolesław Chrobry - staje się pierwszym królem Polski (panuje w latach 992-1025). Przełomowe daty w ponad 1000-letniej historii naszego kraju to:
  1076 - koronacja Bolesława Śmiałego w Krakowie (po ponad 40-letnim kryzysie monarchii) 1138 - rozbicie dzielnicowe kraju po śmierci księcia Bolesława Krzywoustego.
  poszczególne dzielnice zyskują samodzielność 1320 - zjednoczenie państwa, koronacja Władysława Łokietka
  1364 - powstaje Uniwersytet Jagielloński, pierwsza wyższa uczelnia w Polsce (dwa wieki później niż
  najstarszy na świecie uniwersytet - w Bolonii i cztery wieki wcześniej niż pierwsza uczelnia w Moskwie)
  1385 - pierwsza unia polsko-litewska dająca początek największemu w XV w. państwu w Europie, sięgającemu od Morza Czarnego aż do Bałtyku
  XVI w. - złoty wiek w historii Polski, kraj jest rozległy i zasobny, na powierzchni 990 tys. km kw. (trzy razy
  więcej niż dziś) mieszka 11 mln ludzi, panuje tolerancja religijna i wolność sumienia 1569 - unia lubelska, pieczętująca związek Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, początek
  Rzeczpospolitej Obojga Narodów 1573 - konfederacja warszawska zapewnia pełną wolność praktyk religijnych, zapada decyzja o wolnym
  wyborze króla głosami szlachty (ok. 10 proc. społeczeństwa)
  XVII w. - srebrny wiek, naznaczony wojnami Rzeczypospolitej z Moskwą, Turcją, Szwecją i wewnętrznym
  konfliktem z ukraińskimi Kozakami 1683 - wojska europejskie pod wodzą polskiego króla Jana Ш Sobieskiego pokonują armię turecką
  pod Wiedniem, groźba podboju muzułmańskiego zażegnana 1772 - pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej (kolejne w 1793 i 1795) - kraj dzielą między siebie silniejsi w tym
  czasie sąsiedzi: Prusy, Rosja i Austria 1791 - Konstytucja 3 maja - pierwsza w Europie i druga w świecie nowocześnie spisana konstytucja,
  zawierająca prawa i obowiązki obywateli 1795 - utrata niepodległości skutkuje szybkim utworzeniem już dwa lata później Legionów Polskich
  we Włoszech, walczących o wolną Polskę (patrz Mazurek Dąbrowskiego)
  XIX w. - wiek powstań narodowych przeciw zaborcom, każde pokolenie walczy o wolność (1807-1812
  u boku Napoleona, 1830-31 w powstaniu listopadowym, 1848 w Wiośnie Ludów, 1863-64 w powstaniu styczniowym, 1905-07 w rewolucji w Królestwie Polskim i Rosji)
  1918 - odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli (symboliczna
  data: 11 listopada, dzień przekazania przez radę regencyjną pełnych uprawnień naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu)
  1919 - 21 - wojna polsko-bolszewicka, dzięki zwycięskiej obronie
  Warszawy (symboliczna data: 15 sierpnia 1920 - przełamanie
  frontu i początek polskiej ofensywy) Polacy ratują Europę przed
  zalewem komunizmu 1939 - IV rozbiór Polski (symboliczna data: 23 sierpnia 1939 - pakt
  faszystowsko-komunistyczny Ribbentrop - Mołotow, 1 września 1939
  - atak niemiecki, 17 września 1939 - atak sowiecki) 1945 - kapitulacja Niemiec i początek sowieckiej okupacji, a następnie
  dominacji nad Polską 1980 - powstanie pierwszego w bloku komunistycznym niezależnego związku
  zawodowego „Solidarność" (wcześniej krwawe protesty robotników
  w 1956 r. w Poznaniu i w 1970 r. na Wybrzeżu, później w 1981 r.
  zdławienie ruchów wolnościowych i wprowadzenie stanu wojennego) 1989 - odzyskanie niepodległości (symboliczna data: 4 czerwca, w pierwszych
  częściowo wolnych wyborach partia komunistyczna sromotnie przegrywa z kandydatami „Solidarności")
  Польша и ее исторя
  История польского государства восходит к VIII-IX вв., а колыбелью польской государственности является сегодняшний регион Великая Польша. Первым историческим правителем Польши считается князь Мешко I, который в 966 г. принимает крещение и женится на чешской княжне Добраве. Во время его правления происходит собирание польских земель (в границах близких сегодняшним, за исключением не завоеванных в то время Вармии и Мазур) и христианизация страны. Сын Мешка - Болеслав Хробры становится первым королем Польши.
  Ключевые события в сверхтысячелетней истории нашей страны это:
  1076 - коронация Болеслава Смелого в Кракове 1138 - удельная раздробленность страны после смерти князя
  Болеслава Кривоустого 1320 - соединение государства, коронация Владислава Локетка 1364 - создание Ягеллонского университета, первого высшего
  учебного заведения в Польше (на два века позже самого
  древнего университета в мире - в Болонии) 1385 - начало польско-литовской унии, благодаря которой
  образовалось самое большое государство в Европе XV века
  XVI в. - золотой век в истории Польши, на площади 990 тыс.
  кв. км (в три раза больше, чем сейчас) живет 11 млн
  человек, царствует веротерпимость и свобода совести 1569 — Люблинская уния, закрепляющая союз Польского
  Королевства с Великим княжеством Литовским 1573 - варшавская конфедерация обеспечивает полную свободу
  религиозной жизни, принимается решение о свободном
  выборе короля голосами дворянства
  XVII в. - серебряный век, отмеченный войнами Речи Посполитой с Москвой, Турцией, Швецией и
  внутренним конфликтом с украинскими казаками 1683 - европейские армии, возглавляемые польским королем Яном III Собеским, побеждают
  турецкую армию под Веной 1772 - первое разделение Речи Посполитой (очередные в 1793 и 1795 гг.) - страну разделяют между
  собой более сильные в то время соседи - Пруссия, Россия и Австрия 1791 — Конституция 3 мая — первая в Европе и вторая в мире по-современному записанная
  конституция
  1795 - потеря независимости приводит к скорому созданию, уже через два года, Польских Легионов в Италии (см. Мазурка Домбровского)
  XIX в. - век национальных восстаний против захватчиков, каждое поколение сражается за свободу (1807-1812 рядом с Наполеоном, 1830-31 в ноябрьском восстании, 1848 в Весне народов, 1863-64 в январском восстании, 1905-07 в революции в Польском Королевстве и в России)
  1918 - восстановление независимости после 123 лет рабства
  1919-21 - польско-советская война, благодаря победоносной защите Варшавы поляки спасают
  Европу от засилья коммунизма 1939 - IV разделение Польши (23 августа 1939 - пакт Риббентроп-Молотов, 1 сентября 1939
  - немецкое нападение, 17 сентября 1939 - советское нападение) 1945 - капитуляция Германии и начало советской оккупации, а впоследствии господства над
  Польшей
  1980 - создание первого в коммунистическом лагере независимого профсоюза "Солидарность" 1989 - восстановление независимости

  Polacy na świecie / Поляки в мире
  Jest nas blisko 60 milionów
  Co trzeci Polak mieszka poza ojczyzną. Demografowie szacują liczebność Polaków, rozsianych po całym świecie, na około 60 milionów. Z tego tylko niecałe 39 mln mieszka na stałe w Polsce.
  Największe skupiska osób polskiego pochodzenia to: Stany Zjednoczone Ameryki Pn. - 10 mln 600 tys. osób, Niemcy - 2 mln, Brazylia - 1 mln 800 tys., Francja - 1 mln 50 tys., Ukraina-900 tys., Białoruś-900 tys., Kanada-900 tys., Wielka Brytania - 500 tys., Argentyna 450 tys., Litwa - 300 tys., Rosja - 300 tys., Australia 200 tys. Czechy - 100 tys., Kazachstan - 100 tys., Szwecja - 100 tys., Włochy - 100 tys., Łotwa - 75 tys., RPA 40 tys.
  (Źródło: dane organizacji polskich i polonijnych)
  Нас около 60 миллионов
  Каждый третий поляк живет не на родине. Демографы оценивают численность поляков, рассеянных по всему миру, на около 60 миллионов. Из них только неполные 39 млн живет постоянно в Польше.
  Места самого большого скопления лиц польского происхождения:
  Соединенные Штаты - 10 млн 600 тыс., Германия — 2 млн. Бразилия - 1 млн 800 тыс., Франция
  - 1 млн 50 тыс., Украина - 900 тыс., Беларусь - 900 тыс., Канада - 900 тыс., Великобритания
  - 500 тыс., Литва - 300 тыс., Россия - 300 тыс., Чехия - 100 тыс., Казахстан - 100 тыс., Швеция
  - 100 тыс., Италия -100 тыс., Латвия - 75 тыс., (По данным Общества Польская Община)
  (Источник: данные польских организаций в стране и в эмиграции)
  Polskie miasta poza Polską
  Największym skupiskiem ludności polskiego pochodzenia na świecie jest Chicago (1,5-1,8 mln), kolejne miejsca zajmują Nowy Jork (700 tys.) i Detroit (500 tys.) oraz kanadyjskie Toronto (220 tys.). Ponad 100 tys. Polaków mieszka w Wilnie na Litwie,
  a ponad 80 tys. w Grodnie na Białorusi.
  Польские города за границами Польши
  Местом самого большого скопления лиц польского происхождения является Чикаго (1,5 ~ 1,8 млн), очередные места занимают Нью-Йорк (700 тыс.) и Дитроит (500 тыс.), а также канадский город Торонто (220 тыс.). Свыше 100 тыс. поляков живет в Вильнюсе в Литве, а свыше 80 тыс. - в Гродно в Беларуси.

  USTAWA z dnia 7 września 2007
   
  wwvv.msz.gov.pl, www.poland.gov.pl
  USTAWA z dnia 7 września 2007 r.
  o Karcie Polaka
  realizując postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, wypełniając moralny obowiązek wobec Polaków na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie, spełniając oczekiwania tych, którzy polskimi obywatelami nigdy wcześniej nie byli, lecz ze względu na swoje poczucie tożsamości narodowej pragną uzyskać potwierdzenie przynależności do Narodu Polskiego, w celu wzmocnienia więzi łączących Polaków na Wschodzie z Macierzą oraz wspierając ich starania o zachowanie języka polskiego oraz kultywowanie tradycji narodowej, postanawia się, co następuje:
  1. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.
  2. Karta Polaka poświadcza uprawnienia wynikające z niniejszej ustawy.
  Publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Публикация Министерства иностранных дел www.msz.gov.pl, www.poland.gov.pl Республики Польша
  Na okładce (od lewej): На обложке (слева направо):
  Wrocław. Rynek, Ratusz; Krzysztof Penderecki Вроцлав, Рыночная площадъ. Ратуша, Кжиштоф Пендерецки
  Papież Jan Paweł II; Warszawa - Teatr Wielki Римский nana Иоанн Навел II, Варшава - Большой театр
  Kutry na brzegu Morza Bałtyckiego; Warszawa nocą - centrum Рыболовные катера на берегу Балтийского моря,
  Варшава ночью - центр

  To warto wiedzieс / Полезная информация
  Rzeczpospolita Polska
  Республика Польша

  Barwy narodowe: kolory bialy i czerwony
  Национальные цвета: белый и красный

   
  Hymn narodowy: Mazurek Dombrowskiego - slowa hymnu na str. 16.
   Национальный гимн: Мазурка Домбровского - слова гимна на с. 16
   
  Obszar: 312 685 km kwadratowych (68. miejsce w swiecie) Liczba ludnosci: 38 mln 518 tys. (32. miejsce w swiecie) Stolica: Warszawa (ok. 2 mln mieszkancоw)
  Najwiеksze miasta: Krakоw (760 tys.), Lоdz (760 tys.), Wroclaw (630 tys.), Poznan  (580 tys.), Gdansk (460 tys.) Ustrуj polityczny: demokracja parlamentarna
  Najwazniejsze swiеta panstwowe: 11 listopada - rocznica odzyskania niepodleglosci (1918 г.),
  3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji I Rzeczypospolitej (1791 r.) Ludnosc: 96,6 proc. - Polacy, , Niemcy (0,40 proc), Biaіorusini (0,14 proc), Ukraincy (0,05 proc.) srednia dlugosc  zycia dla kobiet - 78 lat, srednia dlugosc  zycia dla mеczyzn - 69 lat Religie: katolicy (34,2 mln - ok. 90 proc), ponadto m.in. prawoslawni, (0,5 mln),  ewangelicy rуїnych odіamуw (ok. 130 tys.), swiadkowie Jehowy (130 tys.)
  Waluta: polski zloty (wart 100 groszy); obecnie 1 euro = 3,75 zі, 1 dolar = 2,72 zі Inflacja: ok. 1 proc. (2006 r.)
  Roczny produkt krajowy brutto (PKB) - 560 mld dolarоw (25. miejsce w swiecie w 2006 г.), PKB w przeliczeniu na glowк mieszkanca - 14 500 dolarоw
   
  Республика Польша

  Площадь: 312 685 кв. км. (68-ое место в мире)
  Численность населения: 38 млн 518 тыс. (32-ое место в мире)
  Столица: Варшава (ок. 2 млн населения)
  Крупные города: Краков (760 тыс.), Лодзь (760 тыс.), Вроцлав (630 тыс.), Познань (580 тыс.), Гданьск (460 тыс.) Государственный строй: парламентарная демократия
  Главные государственные праздники: 11 ноября - годовщина восстановления независимости (1918 г.),
  3 мая - годовщина принятия первой польской Конституции (1791 г.) Население: 96,6% - поляки: кроме того: силезцы (0,45%), немцы (0,40%), белорусы (0,14%), украинцы (0,05%) Средняя продолжительность жизни для женщин - 78 лет, средняя продолжительность жизни для мужчин - 69 лет Вероисповедания: католики (34,2 млн - ок. 90%)), кроме того православные (0,5 млн), протестанты разных
  направлений (ок. 130 тыс.), свидетели Иеговы (130 тыс.) и др. Национальная валюта: польский злоты (равен 100 грошам); в данный момент 1 евро = 3,75 злоты; 1 доллар = 2,72 злоты Уровень инфляции: ок. 1 % (2006 г.)
  Валовой внутренний продукт (ВВП): 560 млд долларов (25-ое место в мире в 2006 г.), ВВП на душу населения -14 500 долларов

   

  Karta Polaka - przedłużenie ważności./Kaрта Поляка - продление срока действия.
  Zwracamy się do Państwa z apelem i prośbą o zwrócenie uwagi na datę ważności Karty Polaka posiadanej przez członków organizacji polonijnych i innych działaczy polonijnych. Aby przedłużyć ważność Karty Polaka należy najpóźniej na trzy miesiące przed upływem terminu ważności Karty złożyć wniosek o jej przedłużenie. Jeżeli osoba nie dotrzyma ww. terminu, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.
   Przy czym zwracamy uwagę, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o Karcie Polaka, poprzednie dokumenty w oparciu o które została przyznana Karta Polaka, mogą już być niewystarczające - OD DNIA 23 GRUDNIA 2017 R. PODSTAWĄ DO OTRZYMANIA KARTY POLAKA SĄ JEDYNIE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POLSKĄ NARODOWOŚĆ WNIOSKODAWCY LUB JEGO PRZODKÓW LUB TEŻ ZAŚWIADCZENIE Z UPOWAŻNIONEJ
  ORAGNIZACJI POLONIJNEJ (JUŻ NIE OBYWATELSTWO).
   
  Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka są przyjmowane w pierwszej kolejności.

  Разделы/Rozdziały
  2020 год. [0]
  2019 год. [15]
  2018 год. [12]
  2017 год. [11]
  2016 год. [20]
  2015 год. [23]
  2014 год. [14]
  2013 год. [22]
  2012 год. [30]
  2011 год. [42]
  2010 год. [88]
  2009 год. [50]
  2008 год. [18]
  2007 год. [5]

  Туризм/Turystyka


  Все путеводители

  Расход топливаРасход топлива

  Поиск

  Фото/Foto

  РОО СК  "Объединённые польские сердца" Сайт управляется системой uCoz под редактированием Станислава Комоцкого с 2007 года.